Regulamin


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług przez Usługodawcę za pośrednictwem systemu informatycznego strony internetowej FAKTURY.CO, zwaną dalej programem, zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi. Regulamin obowiązuje od momentu rejestracji w serwisie i jego akceptacji przez Użytkownika. Zawarcie umowy na świadczenie usług opisanych w Regulaminie następuje pod warunkiem rejestracji w Serwisie oraz zapoznaniu się i akceptacji treści niniejszego Regulaminu.

§ 2. DEFINICJE

REGULAMIN – rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

USŁUGODAWCA - ATS z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Basztowa 25/6, 58-316 Wałbrzych; NIP: PL8862563679, REGON: 362347192, adres e-mail: biuro@faktury.co, zwaną dalej FAKTURY.CO lub Usługodawcą.

UŻYTKOWNIK - rozumie się przez to korzystającą z Serwisu osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, utworzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PROGRAM - narzędzie informatyczne udostępniane odpłatnie przez Usługodawcę który widnieje pod następującym adresem: www.faktury.co.

OKRES ABONAMENTOWY - to okres czasu, na który usługa udostępniana jest Klientowi, przy czym nie dłuższy niż określony na stronie głównej FAKTURY.CO i elektronicznym wniosku zamówienia usługi.

OPŁATA ABONAMENTOWA - opłata uiszczana przez Użytkownika za świadczenie Usługi w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z informacją na stronie głównej FAKTURY.CO, obowiązującym w chwili zamówienia Usługi.

OKRES TESTOWY - okres, w którym Użytkownik ma prawo do 14-dniowego okresu bezpłatnego korzystania z Usługi, służący zapoznaniu się przez Użytkownika z funkcjonalnością programu.

DZIEŃ REJESTRACJI - za dzień rejestracji uznaje się dzień, w którym zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na stronie www, Użytkownik założy konto na FAKTURY.CO od dnia rejestracji Użytkownikowi przysługuje prawo do 14-dniowego okresu testowego.

§ 3. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia za pomocą programu FAKTURY.CO na rzecz Użytkowników następujących Usług zwanych dalej Usługą lub Usługami:

Udostępnia poprzez stronę internetową www.faktury.co program za pomocą którego Użytkownik ma możliwość wystawiania faktur VAT, proforma oraz innych dokumentów.

Przechowywania w programie wprowadzonych przez Użytkownika danych na zasadach określonych w Regulaminie.

Aktualizacji programu związanego z wystawianiem faktur w odniesieniu do zmian w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa Polskiego.

Archiwizacji danych i zabezpieczenia ich przed utratą.

Umożliwienia korzystania z usługi zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w celu zapewnienia prawidłowości świadczenia usługi.

§ 4. PRAWA AUTORSKIE

Wyłączne prawa autorskie do programu pod adresem www.faktury.co oraz aplikacji mobilnych FAKTURY.CO należą do Kajetana Dudczaka z siedzibą: Wałbrzych, ul. Basztowa 25/6. Prawa autorskie związane z Programem internetowym pod adresem www.faktury.co oraz aplikacji mobilnych FAKTURY.CO podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.).

§ 5. ZASADY KORZYSTANIA Z PROGRAMU

Operator świadczy usługi poprzez program pod adresem www.faktury.co za pomocą sieci Internet.

Dostęp do program pod adresem www.faktury.co oraz aplikacji mobilnych FAKTURY.CO obywa się jedynie w formie on-line.

Użytkownik, rozpoczynając pracę w programie, musi się zarejestrować zgodnie z poleceniami oraz zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności.

Dostęp do usługi www.faktury.co możliwy jest z dowolnego komputera posiadającego połączenie z siecią Internet. Zalecane jest używanie nowszych wersji przeglądarek internetowych.

W celu prawidłowego funkcjonowania programu dane wprowadzane przez Użytkownika powinny być zgodne z rzeczywistością.

W procesie rejestracji Użytkownik wprowadza wymyślone przez siebie i znane tylko sobie - hasło.

Hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków, w tym przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, a także co najmniej jedną cyfrę lub jeden znak specjalny (np. !,@,#, %, &).

Login (adres email) Użytkownika stanowi jego unikalną nazwę umożliwiającą identyfikację na stronie.

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie ujawnienia przez Użytkownika hasła lub identyfikatora osobom trzecim.

Od dnia zarejestrowania się, Użytkownik ma możliwość skorzystania z bezpłatnego 14 dniowego okresu próbnego.

W przypadku zmiany jakiejkolwiek z danych, o których mowa w § 5 p. 5 Użytkownik obowiązany jest do niezwłocznego wprowadzenia zmian w swoim profilu.

Usługodawca nie ma dostępu do haseł, danych oraz zapisywanych faktur, a także klientów oraz produktów użytkownika.

Usługodawca posiada dostęp do loginu, ważności abonamentu a także danych firmy (sprzedawcy), takich jak nazwa firmy, adres, NIP, email Użytkownika o ile takowe wprowadzi dobrowolnie w programie.

§ 6. ZAWARCIE UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG

Z dniem zarejestrowania w programie Użytkownik ma prawo do 14-dniowego okresu testowego. Po tym okresie Użytkownik może dokonać wyboru odpowiedniej dla siebie Usługi i uiścić należną opłatę abonamentową.

W przypadku, gdy Użytkownik po wykorzystaniu okresu testowego nie dokonał zakupu usługi płatnej jego dane zostaną usunięte w ciągu dwóch miesięcy od daty rejestracji przez administratora systemu.

Zawarcie Umowy następuje z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków:

Zarejestrowania się Użytkownika w programie.

Akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

Dokonania płatności opłaty abonamentowej.

Aby zapewnić prawidłowe rozliczenia pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, ten pierwszy obowiązany jest podczas rejestracji podać zgodne z prawdą następujące dane: nazwę firmy, adres zamieszkania, adres siedziby firmy (ulicę, numer, kod, miejscowość), NIP, adres poczty elektronicznej (e-mail).

Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń.

Dobrowolnie przystąpiłem do Umowy.

Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą.

W przypadku rezygnacji z usługi płatnej po przekroczeniu 14 dni od wpływu należności za abonament na rachunek bankowy usługodawcy, nie zwracamy środków za zakupioną usługę.

§ 7. PŁATNOŚCI

Z tytułu korzystania z programu Użytkownik obowiązany jest do uiszczania opłat abonamentowych należnych za świadczenie Usługi.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany opłaty abonamentu.

Użytkownik w trakcie okresu testowego otrzymuje na adres mailowy wskazany podczas rejestracji konta fakturę pro-forma.

Faktura VAT wystawiana jest po uiszczeniu zapłaty faktury pro-forma przez Użytkownika, ze wskazaniem danych określonych przez Użytkownika podanych przy zakładaniu Konta.

Koszty związane z realizacją płatności za Usługi ponosi Użytkownik.

Usługa świadczona jest w okresach abonamentowych. W przypadku nieprzedłużenia okresu abonamentowego na zasadach określonych niżej Usługa wygasa.

§ 8. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY I JEJ ROZWIĄZANIE

Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest, co do zasady na czas określony równy Okresowi Abonamentowemu. Przedłużenie okresu abonamentowego usługi skutkuje przedłużeniem Umowy bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli przez Strony. Umowa o świadczenie Usługi ulega rozwiązaniu na skutek:

Nieprzedłużenia Okresu Abonamentowego tej usługi zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Śmierci Użytkownika.

Ustania bytu prawnego Użytkownika.

Usługodawca uprawniony będzie do rozwiązania umowy o świadczenie danej Usługi w przypadku, gdy:

Użytkownik istotnie naruszy postanowienia umowy.

Użytkownik będzie korzystał z Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem lub określonymi parametrami.

Użytkownik będzie działał na szkodę Usługodawcy, innych klientów Usługodawcy lub użytkowników sieci Internet.

Przed rozwiązaniem umowy Usługodawca wezwie drugą stronę umowy do zaprzestania naruszeń wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni na zaniechanie tych naruszeń. Wezwanie pod rygorem nieważności musi zostać złożone na piśmie.

Rozwiązanie umowy wymaga zachowania formy pisemnej.

§ 9. PRZEDŁUŻANIE OKRESU ABONAMENTOWEGO

Przed końcem bieżącego Okresu Abonamentowego Usługodawca poinformuje Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej o upływie Okresu Abonamentowego oraz o wysokości opłat za przedłużenie okresu świadczenia usługi na kolejny Okres Abonamentowy. Przedłużenie Okresu Abonamentowego jest równoznaczne z zamówieniem usługi na zasadach określonych w Regulaminie.

Użytkownik dokonuje przedłużenia Okresu Abonamentowego poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy wskazany przez Usługodawcę tytułem świadczenia usługi, na kolejny Okres Abonamentowy.

Użytkownik zobowiązany jest do dokonania wpłaty tytułem utrzymania Usługi na kolejny Okres Abonamentowy.

Użytkownik dokonując wpłaty tytułem utrzymania Usługi na kolejny Okres Abonamentowy, oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki aktualnego Regulaminu świadczenia Usługi, Cennika oraz jeżeli są przewidziane dla danej usługi - specyfikacji, parametrów bezpieczeństwa i innych dokumentów, o których mowa w Regulaminie i tym samym zawierana jest umowa o świadczenie usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym.

Po odnotowaniu wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy, tytułem świadczenia Usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym, okres świadczenia usługi zostanie przedłużony o kolejny Okres Abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego Okresu Abonamentowego, gdy opłata abonamentowa została uiszczona przed dniem zakończenia poprzedniego okresu abonamentowego.

W przypadku, gdy opłata została uiszczona po zakończeniu poprzedniego okresu abonamentowego kolejny okres abonamentowy liczony jest od dnia zakończenia poprzedniego okresu abonamentowego.

Brak wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy tytułem świadczenia usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym skutkować będzie zablokowaniem dostępu do usługi oraz usług dodatkowych związanych z Usługą wraz z danymi w ramach nich zgromadzonymi oraz rozwiązaniem umowy o świadczenie tej usługi.

W takim przypadku wszystkie dane Użytkownika będą przechowywane przez Usługodawcę przez sześć miesięcy poczynając od następnego dnia po dacie wygaśnięcia umowy a następnie wszystkie dane zostaną usunięte.

W tym czasie Użytkownik może w dowolnym momencie aktywować ponownie usługę przez opłacenie abonamentu lub usunąć swoje konto, co spowoduje definitywne usunięcie wszystkich jego danych z programu.

§ 10. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY

Usługodawca zobowiązany jest do podjęcia wszystkich czynności, które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie serwisu.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użycia, niemożliwości użycia lub nieprawidłowego działania programu, chyba że szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niezgodne z prawem czynności wykonywane przez Użytkownika, bądź inna osobę odwiedzającą program w sposób sprzeczny z postanowieniami prawa, w tym także w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia usług w przypadku awarii programu bądź jego modernizacji. Zaprzestanie świadczenia Usługi Informatycznej przez okres dłuższy niż 24h w miesiącu nie rodzi po stronie Operatora żadnej odpowiedzialności. W przypadku zaprzestania świadczenia Usługi przez okres dłuższy niż 24 h w danym miesiącu, Użytkownik będzie uprawniony do żądania obniżenia wynagrodzenia maksymalnie do jego zapłaconej wysokości za dany miesiąc.

Odpowiedzialność za poprawne wystawienie faktury swojemu kontrahentowi oraz sprawdzenie prawidłowości danych na wystawianej fakturze leży wyłącznie po stronie Użytkownika.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysyłanie faktur w wersji elektronicznej podmiotom, które tego nie zaakceptowały.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania Użytkownika.

Program FAKTURY.CO jedynie wspiera prowadzenie przez Użytkownika działalności gospodarczej i tym samym Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z tak prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą.

Usługodawca zastrzega, że korzystanie z programu FAKTURY.CO odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko osoby go odwiedzającej.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania Użytkownika i innej osoby odwiedzającej program.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do programu FAKTURY.CO.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub błędnego działania programu FAKTURY.CO, oraz nieprawidłowego korzystania z programu przez Użytkownika i innej osoby odwiedzającej program chyba, że szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.

Odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkownika w każdym przypadku ograniczona jest do wysokości opłaty rocznej, jaką Użytkownik wnosi na rzecz Usługodawcy z tytułu świadczenia usługi.

§ 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Użytkownik oraz ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę.

Zasady dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników określa Polityka Prywatności.

§ 12. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Reklamacje dotyczące funkcjonowania programu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: biuro@faktury.co.

Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

Reklamacja musi zawierać dane Użytkownika umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające identyfikację:

Osoby składającej reklamację, jako Użytkownika.

Usługę, której reklamacja dotyczy.

Zarzuty Klienta co do wskazanej usługi.

Okoliczności uzasadniające reklamację.

Ewentualne żądanie Klienta związane ze złożoną reklamację.

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 21 dni od dnia otrzymania wiadomości.

Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

O decyzji Usługodawcy Użytkownik zostanie powiadomiony przy pomocy poczty elektronicznej na wskazany adres e­-mail.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z programu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Strony w formie elektronicznej.

Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.

W przypadku zmiany niniejszego regulaminu aktualna wersja zostanie umieszczona na stronie programu wraz z jednoczesnym poinformowaniem Użytkowników o fakcie udostępnienia nowej wersji Regulaminu.

Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności lub rozpoczęcia świadczenia nowych usług, zmiany warunków technicznych świadczenia usługi, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Usługodawcy niezbędnych do świadczenia usług, zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych z tym zastrzeżeniem, że zmiana wyłącznie w zakresie formy prawnej Usługodawcy lub zmiana firmy nie stanowi zmiany umowy. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Usługodawcy FAKTURY.CO. O zmianach Usługodawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości systemowych dostępnych na koncie użytkownika.

Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy Użytkownik może kierować na wskazany poniżej adres poczty elektronicznej: biuro@faktury.co.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie oraz Umowie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Masz pytania?

Wyślij do nas e-mail

biuro@faktury.co

Pobierz darmową aplikację już teraz!

Aplikacja dostępna na urządzenia